YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Tepelná izolace vnějších zdí

Jak se správně provádí tepelná izolace vnějších zdí?
Proč tepelně izolovat vnější zdi?

Izolační vrstvy zajišťují vynikající tepelný komfort a dobrou ochranu proti vlhkosti, dvě nezbytné podmínky pro získání příjemného interiéru.
Na základě jednoduchého principu, maximálního omezení dopadu pronikajícího tepla a vlhkosti na vnitřní stranu chráněného prostoru – podobně jako když si v chladném počasí vybereme silnější oblečení a více vrstev, popřípadě nepromokavý plášť – minimalizuje izolace dopad teploty a vlhkosti na prostor, který potřebujeme chránit. Naším cílem je plnit směrnice EU o tepelném komfortu – zajistit rozdíl 2 °C mezi teplotou vzduchu v interiéru a teplotou vnitřního povrchu stěny.
Venkovní izolace zajišťuje zdravé prostředí a chrání budovu. Odstraňuje tepelné mosty a udržuje konstrukční materiály v teplé zóně – relativně stálém prostředí v porovnání s proměnlivostí vnějších faktorů, jako jsou teplota, vlhkost, vítr atd. To zlepšuje parametry budovy v čase.


Co musíme zvážit?

Příprava a předchozí znalosti Vám ušetří čas i peníze. Zateplení obvodového pláště je nezanedbatelnou investicí s dlouhodobými efekty, a o to důležitější je výběr správných materiálů. Ať ho budete provádět sami nebo si najmete odborníka, vždy Vám doporučujeme poradit se se specialistou a dodržovat jednotlivé realizační fáze projektu.
Nejdůležitějšími faktory, které je třeba vzít do úvahy při dimenzování konkrétního tepelněizolačního systému, jsou: umístění budovy a konkrétní činitele vnějšího prostředí (mající odlišné charakteristiky u budovy u moře a u horské chaty), ale také materiály, ze kterých byla postavena.
Další podmínkou, která musí být splněna před zahájením montáže, je kontrola povrchu. Doporučená odchylka v rovinnosti povrchu, na který je deska montována, je maximálně 1–2 cm, a to jak vertikálně, tak horizontálně.
U odchylek větších, než jsou tyto hodnoty, se běžně nanáší hrubá omítka, díky které je připevňování desek rychlejší a snadnější.
Před montáží musí být fasáda budovy zakrytá a chráněná. Konstrukce budovy musí být naprosto suchá, jen tak přinese tepelná izolace ty nejlepší výsledky.

MontarePolistiren

 

Z čeho se tepelněizolační systém skládá?
1. vrstva lepicího tmel / lepicí akrylátové nebo minerální hmoty nanesená kvůli usnadnění montáže polystyrenových desek
2. polystyrenové desky
3. upevňovací hmoždinky k ukotvení desek ke stavební konstrukci
4. vnější omítka včetně výztužné síťoviny
5. dekorativní omítka nanesená na penetrační vrstvu, která ji spojí s konstrukční omítkou

 

   

 

 tabel2

Jaké jsou kroky při montáži tepelněizolačního systému?
Příprava povrchu před začátkem obkládání.
Pokud jsou při kontrole povrchu, na který bude tepelněizolační systém aplikován, zjištěny nedržící vrstvy (oprýskávající omítka, zejména u starých budov), musí být odstraněny a povrch musí být odpovídajícím způsobem srovnán, aby byla zajištěna vertikální i horizontální rovinnost všech fasád. Pokud je rovinnost povrchu nedostatečná, s odchylkami většími než 1–2 cm, nanese se hrubá omítka, která zajistí menší potřebu lepicí hmoty při instalaci XPS desek, rychlejší práci při lepení tepelněizolačních desek a lepší podmínky pro upevnění hmoždinek. Pokud je rovinnost povrchu dostačující, doporučuje se nanést vrstvu minerální nebo akrylátové lepicí hmoty k zajištění odpovídajícího přilnutí tepelněizolačních desek.
Montáž soklu
Správná montáž základního soklu je nanejvýš důležitá, protože rozhoduje o rovném uchycení izolačních desek. Soklový profil musí mít šířku odpovídající extrudovaným polystyrenovým deskám XPS uvedeným v projektu a upevňuje se pomocí speciálních hmoždinek 20 cm pod úroveň prvního podlaží.
Soklový profil musí lícovat s povrchem, na který je uchycen. Případné mezery, které se mohou objevit, se vyplní plastovými klínky, aby byla zajištěna podélná stabilita profilu.
   
Montáž XPS desek pomocí souvislé vrstvy nebo pásů lepicí hmoty
Dalším krokem v montáži izolace je připevnění desek. To lze provést jedním ze dvou způsobů, v obou případech je však důležité, aby lepicí hmota po nanesení a nalepení nevytékala. Případné přebytky ihned odstraňte.
1. Nanesení lepicí malty (hmoty) na polystyrenové desky XPS v bodech nebo pásech se provádí následovně: kolem hran se použije pás lepicí hmoty, zatímco doprostřed desky se nanese lepicí hmota v bodech.
Lepicí hmota by měla pokrývat nejméně 40 % povrchu desky. Doporučené dávkování je cca 4–5 lepicí hmoty na m2.


Přichycení desek
Po nanesení lepicí hmoty na zadní stranu XPS desky je deska připravená k umístění na soklový profil a připevnění ke zdi. Opakujte postup s další deskou, dávejte pozor, aby nezůstávaly mezery. Pokud by se objevily mezery, jemně přitlačte desky k sobě, dokud mezera nezmizí.
Kontrola rovinnosti a srovnání desek se musí provést pomocí pravítka před zatvrdnutím lepicí hmoty.

Ukotvení polystyrenových desek pomocí hmoždinek
Kromě přilepení je vyžadováno i ukotvení XPS desek, aby byla zajištěna dlouhá životnost a funkčnost. Je nutné použít mechanické upevňovací prvky, v tomto případě hmoždinky. Hmoždinky se montují 24 hodin po zatvrdnutí lepicí hmoty. Faktory určujícími vhodný typ hmoždinek jsou výška budovy a prvky na fasádě budovy.
Do XPS desek upevněných lepicí hmotou se vyvrtají otvory. Potom se vyvrtají otvory do zdi do hloubky o 1 cm větší, než je délka hmoždinky. Průměr vrtáku musí odpovídat průměru hmoždinky. Povrchy z armovaného betonu vyžadují průměr vrtáku o 1 mm větší, než je průměr hmoždinky.

Nanesení vnějších omítek
První omítnutí se provádí pomocí ocelového hladítka nejméně 24 hodin po upevnění desek. Do této vrstvy se lehce zatlačí výztužná síťovina a poté ihned následuje druhá vrstva nanášená pomocí stěrky s ozubením 3x3 mm. Tato vrstva se může nanášet buď horizontálně, nebo vertikálně, přitom je nutné dbát, aby měla vrstva po celé ploše stejnou tloušťku. Takzvaná slabá místa (jako jsou hrany oken a dveří) vyžadují použití dodatečné vrstvy výztužné síťoviny. Tato dodatečná síťovina nesmí být součástí první vrstvy omítky ani nesmí být propletená s první vrstvou síťoviny.

Proto je důležité nechat první vrstvu omítky mírně zaschnout (délka technologické přestávky závisí na povětrnostních podmínkách). Po pokrytí slabých míst síťovinou se může nanést druhá vrstva omítky.

Spodní vrstva s vysokou mechanickou pevností
Základy a přízemí budov (do výšky 1–1,2 m) vyžadují tepelněizolační systém tvořený z materiálů, které dokáží odolat vnějším faktorům. Především základy budovy jsou vystaveny extrémním faktorům, jako jsou: vlhkost kvůli propustnosti půdy, voda, déšť, mechanické namáhání nebo tlaky, huminové kyseliny apod.

Aby byla zajištěna odpovídající pevnost, připevňuje se ke zdi pomocí distančních podložek a upevňovacích prvků ocelová síťovina. Poté se nanáší vrstva klasické omítky nebo omítkové směsi, přičemž tato vrstva omítky musí být zarovnaná s vrstvami ve vyšších podlažích budovy (kde se nachází výztužná síťovina), aby byla fasáda rovná. XPS desky instalované v této části proto musí být o cca 1 cm tenčí než ostatní desky.

Nanesení konečné dekorativní vrstvy
Před nanesením konečné vrstvy (dekorativní vrstva může být minerální nebo akrylátová) musíte nechat vyztuženou omítku zcela vyschnout. Vysychání dekorativní vrstvy nesmí být urychleno nepříznivými povětrnostními podmínkami (silným větrem nebo vysokými teplotami), protože by tak v materiálu vznikly praskliny, které ho naruší a zhorší jeho parametry.
U fasád s velkou plochou musí být dekorativní vrstva nanesena bez přestávek, aby nevznikaly nevzhledné přechody. Aby byla tato podmínka dodržena, musí příslušnou plochu provádět dostatečný počet pracovníků.
Tam, kde je vyžadováno zakončení (mezi jednotlivými podlažími budovy apod.), musí být použita ochranná lišta.
Vrstvy dekorativní minerální nebo akrylátové omítky se nanášejí pomocí hladítka, přičemž tloušťka vrstvy závisí na druhu použité omítky a velikosti plochy, na kterou se nanáší. Strukturovaný vzhled této vrstvy se vytváří před zaschnutím, pomocí plastového hladítka.
Akrylátová omítka má konkrétní (vlastní) barvu. Dekorativní minerální omítka je bílá a k dosažení požadované barevnosti je třeba provést nátěr barvou bez rozpouštědel, a to pouze do 4–7 dnů od omítnutí.

    

UA-47437005-3