YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Vyberte si ten správny polystyrén pre seba!

    Pri každej výstavbe budovy si musí stavebník zvoliť najúčinnejšiu tepelnú izoláciu, aby zaistil, že budú mať koncoví užívatelia vysokú mieru tepelného pohodlia. Preto zástupcovia a distribútori značky Briotherm vždy dodávajú tepelnú izoláciu pre všetky potreby výstavby budovy. Prítomnosť značky Briotherm v celej krajine, v skladoch stavebníka a maloobchodných predajniach, nám umožnila stať sa lídrom vo výrobe a distribúcii dosiek z extrudovaného polystyrénu na rumunskom trhu. Vyrábame jedinú polystyrénovú dosku, ktorá obsahuje grafit s vysokou kompresnou silou. Zamestnávame viac ako 250 ľudí a naša ročná výrobná kapacita presahuje 300 000 kubických metrov extrudovaného polystyrénu. Vyzývame Vás, aby ste zhodnotili kvalitu a diverzitu našich produktov!

Porovnanie XPS – EPS

Extrudovaný polystyrén (XPS) a expandovaný polystyrén (EPS), porovnanie procesu výroby a výkonu.

XPS a EPS, na základe výroby, ale aj na základe výkonu, predstavujú dve rôzne skupiny pevných tepelne-izolačných materiálov. Tieto dva typy dosiek majú odlišné technické vlastnosti.
XPS má nasledujúce výhody: veľmi nízka absorpcia vlhkosti, vysoká kompresná sila, nízka tepelná vodivosť, atď. Porovnajme tieto výhody, aby sme dostali komplexnejší pohľad na výkonnosť tejto dosky.

1.    Tepelná odolnosť (R) a vodivosť (λ)
Tepelná odolnosť (R) a vodivosť (λ) sa stanovujú zohľadnením procesu starnutia dosky. Vykoná sa minimálne desať meraní v procese hodnotenia. Proces starnutia sa simuluje s pomocou expandujúcich plynov s nižšou tepelnou vodivosťou ako má vzduch, ktorá zostáva vo vnútri extrudovaného polystyrénu po rôzny čas, v závislosti od hrúbky testovanej dosky. S pomocou tejto metódy sa dá simulovať 25-ročné starnutie. Aby výrobca dosky ustanovil oficiálne hodnoty, priamo zmeral odolnosť a vodivosť, vo vnútri materiálu, ako aj na povrchu. Hodnotu, ktorá odráža obdobie starnutia, predstavuje λaverage, čo je priemerná tepelná vodivosť extrudovaného polystyrénu po skončení procesu starnutia.
Norma SR EN 13164 pomáha presne zadefinovať metódy merania tepelnej odolnosti (R) a vodivosti (λ). SR EN 12667 he špeciálna norma na meranie tenkých dosiek a SR EN 12939 sa zameriava na hrubé dosky.
Výsledné hodnoty sú uvedené výrobcami polystyrénu a ľahko ich nájdete v technickej špecifikácii produktu, na webovej stránke výrobcu a aj na označení produktu. Výrobca pripojí označeniu CE vyrátanú hodnotu (λ) tepelnej vodivosti, ako je to uvedené v norme SR EN 13164 o spôsobe merania.
Tepelná vodivosť pri doskách XPS sa pohybuje od 0,030, 0,040 do 0,045 W/mK.
Doska GIAS Grafit XPS má hodnotu λ ≥ 0,030 W/mK.

2.     Absorpcia vody
Voda poškodzuje tepelnú izoláciu prienikom do jej štruktúry.  To vedie k priamemu poškodeniu materiálu ako aj k strate izolačných vlastností, keďže voda vedie teplo 25 krát lepšie ako vzduch. Špongiovitý extrudovaný polystyrén na druhej strane v dôsledku svojej štruktúry uzavretých buniek odoláva vode a vlhkosti, čím sa stáva spoľahlivým riešením pre bezpečnú, dlhodobú izoláciu budovy. Tepelná izolácia nie je ovplyvnená vodou, dosky poskytujú vhodnú izoláciu počas celej životnosti budovy.
V dôsledku tejto vlastnosti dosky XPS poskytujú významnú výhodu, keď si ich používanie vyžaduje istú mieru detailu. Napríklad na terasovej streche v systéme obrátených terás dosky XPS v dôsledku svojich vlastností vodotesnosti poskytujú riešenie s dlhou životnosťou. Po zakrytí vonkajších stien budovy sú dosky XPS vodotesné za každých podmienok a sú navrhnuté tak, aby vydržali neustále nepriaznivé počasie a cykly zamŕzania a rozmŕzania, pričom si zachovávajú svoju kompresnú silu po celú dobu životnosti budovy a izolačnú schopnosť počas celej svojej životnosti.

3.     Odolnosť voči difúzii vodnej pary (µ) – alebo takzvaná schopnosť dýchania.
Parameter µ definuje odolnosť voči difúzii vodnej pary v porovnaní s odolnosťou voči vzduchu a ustanovuje množstvo pár, ktoré prejdú istou plochou v štandardnom čase, za štandardných podmienok teploty a vlhkosti a pri príslušnej šírke testovaných materiálov
Difúzia, ktorá sa vyskytuje na stenách budovy, bežne nazývaná schopnosť steny dýchať, sa definuje parametrom µ pri každom materiáli budovy. Každý má svoj vlastný koeficient difúzie vody. Materiál z extrudovaného polystyrénu, vďaka svojej vyššej odolnosti voči difúzii vodnej pary, majú hodnotu parametra, ktorá je optimálna pre jednotlivé použitia.

Nižšie si pozrite porovnanie hodnôt µ:
µvzduch = 1
µminerálna plsť = 1
µEPS = 50-70,
µXPS = 50-250
µbitúmenová membrána = 20 000 – 50 000
µhliníková fólia = 1 000 000
Čo je to Sd?
Sd = µ x d
Sd sa používa v praxi a označuje hrúbku statickej vrstvy vzduchu, ktorá má rovnakú odolnosť voči vodnej pare (µ) ako hrúbka materiálu budovy (d). Je priamo úmerná odolnosti voči difúzii a hrúbke materiálu budovy t, meranej v metroch.
Sd = ekvivalent hrúbky vrstvy vzduchu.
Pozrite nižšie, kde nájdete porovnanie vzdialeností, ktoré musí prejsť vodná para pri rôznych materiáloch budovy:


tabelXPS

V súlade s normou DIN 4108 je limit neschopnosti steny dýchať (ak je odolná voči difúzii)
Sd = 1 500 m

4.    Odolnosť voči korozívnym látkam a rozpúšťadlám
Pri prevádzke budovy sa musí zohľadniť odolnosť voči korózii v dôsledku rôznych chemických látok, keď sa tepelná izolácia dostane do kontaktu s nasledujúcimi látkami: lepidlá, nátery, rozpúšťadlá, riedidlá, produkty na báze bitúmenov, betón, atď. Dosky XPS odolávajú korózii z materiálov budovy ako je vápenec, cement, sadra, bitúmen, fyziologické sérum, rozriedená kyselina, atď. Dosky XPS však nedokážu odolať korózii v dôsledku horľavých látok na báze bitúmenov, laku alebo riedidiel na báze rozpúšťadla.

5.    Odolnosť voči požiaru
Tak ako každý iný organický materiál, aj dosky XPS sa môžu vznietiť. Ak sa nepoužijú látky znižujúce horľavosť, XPS, ako samostatný produkt, testovaný ako produkt triedy E v rámci európskych požiarnych nariadení.
V dôsledku toho, že sa dosky XPS nikdy nepoužívajú samostatne, teda nie sú priamo vystavené plameňu alebo sú súčasťou rôznych iných produktov, ako je omietka, je zrejmé, že sa testovanie vykonáva s nanesenými krycími materiálmi.

Reakcia na požiar pri istom materiáli sa stanovuje na základe jeho horľavosti (či už je robustný alebo nie), miery, do akej plamene pretrvávajú a či sa od neho odpájajú žeravé čiastočky alebo nie.

Odolnosť voči požiaru je hodnota času, po ktorý si materiál zachováva svoju štruktúru počas požiaru. Je ovplyvnená nižšie uvedenými parametrami:
- percento použitých aditív zastavujúcich horenie
- horľavosť expanzného plynu
- testovaná vzorka (šírka)
- hustota materiálu

Dosky GIAS Grafit XPS sú produkty triedy E, čo znamená, že polystyrén bude pri vystavení požiaru horieť. Ak sa však zdroj požiaru odstráni, doska XPS sa zahasí.

6.     Mechanické vlastnosti
Jednou z hlavných vlastností dosiek XPS z extrudovaného polystyrénu je ich vysoká kompresná sila pri krátkodobom aj dlhodobom zaťažení. Tepelný izolátor s vysokou kompresnou silou pri zaťažení len veľmi mierne zníži svoju šírku, pričom si zachová nezmenené vyrátané hodnoty tepelnej izolácie, izolačnej funkcie materiálu a tieto hodnoty sa budú udržiavať.
Tepelná odolnosť materiálu je priamo úmerná jeho šírke: R = d / λ.

Extrudovaný polystyrén patrí medzi materiály s vysokou kompresnou silou. Záťaž, ktorá zodpovedá 10 % deformácie základného tvaru materiálu, sad á zohľadniť v rámci bezpečnostného opatrenia.
Existuje priama úmernosť medzi hustotou XPS a jednou z jej hlavných vlastností: jej odolnosťou voči kompresii/predĺženiu. Keď sa zvyšuje hustota, zvyšuje sa aj odolnosť. Grafitové dosky GIAS Grafit XPS majú minimálnu hustotu 32 kg/m3, o 20 % vyššiu ako u podobných produktov.


Vzťah medzi hustotou a odolnosťou voči kompresii
grafic-1BLACK

Vzťah medzi hustotou a pevnosťou v ťahu
grafic-2BLACK

Metóda testovania sa riadi normou SR EN 1606, ktorá uvádza, že maximálne prijaté predĺženie je 2 %.

7.   Rozmerová stabilita
Tepelné izolátory budú musieť na základe svojej podstaty podstúpiť výkyvy teploty. Tým vzniknú veľké teplotné rozdiely na ich opačných stranách, pričom budú ovplyvnené aj dennými a nočnými cyklami. Stabilita rozmerov je najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá ovplyvňuje správanie tepelného izolátora počas každodennej prevádzky.

Špongiovitý materiál extrudovaného polystyrénu XPS by mal mať trojrozmernú štruktúru bunky, ktorá je vyvážená, vzduchotesná a konzistentná.

UA-47437005-3